ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan Musical Master.

De Algemene Voorwaarden zijn geldend per 1 juni 2020.

Art. 1 Definities

 1. Musical Master en Van Tok Music Entertainment zijn onderdeel van Van Tok Music, gevestigd aan Karwijhof 1, 2215 BZ te Voorhout, hierna te noemen: Musical Master.

 2. Deelnemer: betreft leerling van Musical Master en/of gevolmachtigde ouders/verzorgers.

Art. 2 Betaling

 1. De betaling voor deelname kan op volgende wijzen:

  1. De volledige betaling voor deelname aan Musical Master (à € 1.377,50) dient uiterlijk op 1 juli 2020 te zijn voldaan.

  2. Betaling kan geschieden in twee gelijke termijnen: de eerste termijn (à € 725,00) dient voor 1 juli 2020 te zijn voldaan, de tweede termijn (à € 725,00) uiterlijk voor 1 december 2020. 

 2. Over de tarieven wordt geen btw gerekend. Onderwijs in muziek, dans, drama, beeldende vorming en circustechnieken aan personen jonger dan 21 jaar is vrijgesteld van btw.

 3. Deelnemer dient het verschuldigde tarief te voldoen op de wijze zoals op de factuur is omschreven.

 4. De betaling wordt zonder enige korting of schuldvergelijking voldaan.

 5. Musical Master behoud zich het recht voor de toegang te weigeren indien deelnemer niet aan de betalingsverplichting voldoet.

 6. In geval er sprake is van een situatie als bedoeld in lid 5, is het voor deelnemer niet mogelijk om nieuwe cursussen te volgen bij Musical Master.

 7. Indien deelnemer het verschuldigde bedrag na het verstrijken van de in de betalingsherinnering genoemde termijn nog niet heeft overgemaakt, neemt Musical Master incassomaatregelen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso komen volledig voor rekening van de deelnemer.

 8. Deelnamekosten kunnen per cursusjaar wijzigen.

Art. 3 Annulering/wijziging van lessen door Musical Master

 1. Musical Master behoud zich het recht voor om alle lessen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Restitutie van de deelnamekosten zal plaatsvinden voor de lessen die niet gegeven zijn.

 2. Lessen vervallen als er door onvoorziene omstandigheden minder dan 5 leerlingen les kunnen volgen. Lessen worden niet ingehaald en het lesgeld niet teruggestort. Dit wordt tijdig gecommuniceerd aan alle leerlingen. 

 3. Musical Master behoud zich het recht voor de lessen met onmiddellijke ingang te annuleren in onder andere de hiernavolgende situaties:

  1. Op voorschrift gegeven door instanties met wettelijk vastgestelde bevoegdheden en verantwoordelijkheden (denk aan overheden, politie, brandweer etc.);

  2. Bij calamiteiten;

  3. Uitbraak van een pandemie;

  4. Het algemeen belang.

 4. Indien zich een situatie zoals in lid 3 genoemd voordoet, zal Musical Master dit zover mogelijk tijdig aankondigen en zich inspannen de lessen op een andere wijze en/of data te hervatten. Musical Master is nimmer gehouden tot restitutie van de deelnamekosten.

 5. Musical Master behoud zich het recht voor de lesinhoud, het vakkenpakket en/of het rooster te wijzigen.

Art. 4 Deelname aan Musical Master

 1. Deelnemer is verplicht zich ordelijk te gedragen op de locaties waar activiteiten van Musical Master plaatsvinden.

 2. Aanwijzingen van het beherend en controlerend personeel van Musical Master dienen te allen tijde te worden opgevolgd door deelnemer.

 3. De studio’s/podia waar activiteiten van Musical Master plaatsvinden mogen enkel betreden worden met schoon schoeisel dat geschikt is voor binnengebruik en geen schade kan veroorzaken aan de dansvloeren. Hier dienen zowel deelnemers als overige bezoekers aan te voldoen.

 4. Het is verboden om dranken, etenswaren of versnaperingen te nuttigen in alle ruimten van de locaties waar activiteiten van Musical Master plaatsvinden, uitgezonderd de plaatsen waar eten en drinken wel is toegestaan.

 5. Er geld een algeheel rookverbod.

 6. Dieren zijn niet toegestaan op de locaties waar activiteiten van Musical Master plaatsvinden.

 7. Deelnemer draagt zorg voor afdoende verzekering van zijn risico’s en voldoening van de daarvoor verschuldigde premies.

Art. 5 Inventaris

 1. De inventaris van Musical Master mag slechts worden gebruikt voor het doel waartoe deze is bestemd. Deelnemer dient de door hem/haar te gebruiken inventaris zorgvuldig te behandelen.

 2. Het is verboden zonder toestemming van Musical Master tot de inventaris behorende voorwerpen van de locaties te verwijderen of daarbuiten te gebruiken.

Art. 6 Aansprakelijkheid

 1. Indien er schade ontstaat bij overtreding van Art. 4 en Art. 5 worden de volledige kosten in rekening gebracht bij de deelnemer, evenals bijbehorende schoonmaak-/reinigingskosten.

 2. Musical Master is niet aansprakelijk voor alle vormen letsel, beschadiging, verwisseling, verlies en/of diefstal van zaken van deelnemers en/of derden, zowel voor, tijdens als na de activiteiten.

 3. Musical Master is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen, ontstaan door of ten gevolge van deelname aan activiteiten van Musical Master, evenals de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:162 BW en de daaruit voortvloeiende artikelen.

 4. Musical Master is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van derden. Deelnemer vrijwaart Musical Master voor alle aanspraken van derden ter zake.

 5. Musical Master heeft het recht om met het oog op een (dreigende) calamiteit of (dreigende) onrechtmatigheden alle zich op de locaties bevindende personen of zaken te doen verwijderen, danwel niet tot de locaties toe te laten. Musical Master is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en schade die hieruit voor deelnemer mochten voortvloeien. Deelnemer vrijwaart Musical Master tegen alle aanspraken van derden ter zake.

 6. Verlies van of schade aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van Musical Master zullen te allen tijden volledig worden verhaald. Dit geldt ook voor schade aan roerende en onroerende zaken van locaties waar activiteiten van Musical Master plaatsvinden.

Art. 7 Afwezigheid leerling of docent

 1. Als een leerling een les mist, om welke reden dan ook, worden deelnamekosten niet gestorneerd. 

 2. Het kan een keer voorkomen dat de docent(en) onverhoopt niet kan/kunnen, wegens bijvoorbeeld ziekte of overmacht. Musical Master zorgt in dat geval dat er een vervangende les plaatsvindt.

Art. 8 Beeld- en geluidsopnamen

 1. Musical Master behoud zich het recht voor om beeld en/of geluidsopnamen te maken van de deelnemers, docenten en andere betrokkenen. 

 2. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat Musical Master al het beeld- en geluidmateriaal van deelnemer onbelemmerd kan exploiteren, publiceren en dat alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten daarop, waaronder auteursrechten, naburige rechten en de exploitatierechten van de Auteurswet zijn overgedragen aan Musical Master, en in hun meest ruime zin aan Musical Master zullen toekomen.

Art. 9 Privacy Statement

 1. Musical Master gaat zorgvuldig om de gegevens van leerlingen, docenten en overige betrokkenen, zoals vastgelegd in het Privacy Statement. 

Art. 10 Beëindiging deelname

 1. Het is niet mogelijk voor leerlingen om tussentijds de cursus te beëindigen.

 2. In geval deelnemer besluit toch de cursus om welke reden dan ook te beëindigen, vindt nooit restitutie van deelnamekosten plaats.

 3. Indien deelnemer de cursus beëindigd zoals in geval van lid 2, en de deelnamekosten voor het volledige jaar nog niet zijn betaald, zijn deze per direct opeisbaar door Musical Master.

 4. Er is geen opzegtermijn van toepassing. Na elk seizoen kan de leerling beslissen om zich opnieuw in te schrijven voor Musical Master. 

 5. Musical Master behoud zich het recht voor de deelname van deelnemer met onmiddellijke ingang te weigeren bij alle activiteiten, als deelnemer niet naar verwachting presteert. Eventuele schade die hieruit voortvloeit voor deelnemer kan nooit worden verhaalt bij Musical Master.

Art. 11 Geheimhouding

 1. Deelnemer erkent het strikt vertrouwelijke karakter van alle informatie en gegevens met betrekking tot alle activiteiten van Musical Master en is zich bewust van het belang van volledige geheimhouding hieromtrent.

 2. Gedurende deelname aan activiteiten van Musical Master, en na beëindiging daarvan verplicht deelnemer zich tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle gegevens, informatie en bedrijfsaangelegenheden die tot zijn/haar kennis zijn genomen.

Art. 12 Boeteclausule

Indien deelnemer, na door Musical Master schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, zich niet houdt aan de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorschriften, verbeurt deelnemer aan Musical Master, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 300, – per dag dat de deelnemer in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Musical Master op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

 

Art. 13 Slotbepalingen

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Musical Master en overeenkomsten die zij aangaat.

 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank in Den Haag.  

MUSICAL MASTER

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube

OVER ONS   |   LESSEN   |   TEAM   |   MASTERCLASSES   |   SPECIAL PROJECTS   |   INSCHRIJVEN   |   SHOP   |   CONTACT   |   LOGIN

© 2021 VAN TOK MUSIC ENTERTAINMENT.  All rights reserved.